போளூர் தொகுதி கலந்தாய்வு – திருவண்ணாமலை

10

இன்று திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் போளூர் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் போளூர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றுது