புலிக்கொடியேற்று விழா – குளித்தலை

10

குளித்தலை வட்டம், குறிச்சி கொடியேற்று விழா