கொடிகம்பம் நடுவிழா

13

தோகமலை ஒன்றியம் இடையபட்டி கிராமத்தில் கொடிகம்பம் நடபட்டது.