கல்லுக்கூட்டம் பேருர் சார்பாக மரம் நடும் நிகழ்வு – குளச்சல் தொகுதி.

6

கல்லுக்கூட்டம் பேரூராட்சி பெரியாபள்ளி ஊருக்கு அருகிலுள்ள பெட்டக்குழி குளம்.சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.