கட்சி நிகழ்வுகள் முன்னெடுத்தல் – திருவாரூர்

39

கொடிக் கம்பம் நடுதல்
மரக்கன்று நடுதல்
உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்
கிளை கட்டமைப்பு …
தலைமை மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்
முன்னிலை தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் சிறப்புரை ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள்