உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – அறந்தாங்கி

12

அறந்தாங்கி நகரம் வ.உ.சி திடல் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது