இராணிப்பேட்டை நகரத்தில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

10

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – இராணிப்பேட்டை நகரத்தில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.