வீரமங்கை செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

4

குளச்சல் தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது