தோவாளை நாவல்காடு ஒன்றிய கலந்தாய்வு நடைபெற்றது

6

மாலை 4.30 மணிக்கு தோவாளை ஒன்றியம் நாவல்காடு பகுதியில் தோவாளை ஒன்றிய கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.