கலந்தாய்வு மற்றும் நிர்வாகிகள் தேர்வு – குளச்சல் தொகுதி

6

வாள்வச்சகோஸ்டம் பேரூர் சார்பாக கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இதில் நிர்வாகிகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்பட்டது.