கபசூரண குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – கீ.வ. குப்பம்

7

கீ.வ குப்பம் தொகுதி செட்டிகுப்பம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.