இணையவழிக் கருத்தரங்கம் – இராயபுரம்

12

சந்தோசு திருநாவுக்கரசு is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: COVID 19-மரபு மருத்துவத்தின் அவசியம்?
Time: Jul 5, 2020 11:00am – 12.00pm

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 731 4105 9034
Password: 9rqQ27

நமது தொகுதி முகநூல் பக்கத்தில் நேரலை
தொடர்புக்கு-+91 99627 38939