தொப்பம்பட்டி ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம்

5

ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி தொப்பம்பட்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மேல்கரைபட்டி பஞ்சாயத்தில் உறவுகளின் சந்திப்பு ஒட்டன்சத்திரம் மற்றும் தொப்பம்பட்டி ஒன்றிய நிர்வாகிகளுடன்…..
கிளைகள் இல்லா கிராமம் உருவாக்குவோம்.. கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது…

பாலகுமார்.த
9843409614