கோரோன நிவாரண உதவி-திருமழிசை

6

திருமழிசை பேரூராட்சி நாம் தமிழர்கட்சியின் சார்பில் 15 நலிந்தோர் மற்றும் முதியவர்களுக்கு அரிசியும், காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.
9840515098