கொடி ஏற்றி கிளை திறப்பு விழா/ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி

48

ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி முதல்வர் ஒன்றியம் ஜீங்கல்கதிரம்பட்டி ஊராட்சி பந்தரவள்ளி கிராமத்தில் கொடி ஏற்றி கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது.