கொடியேற்றும் நிகழ்வு/ரிஷிவந்தியம் தொகுதி

28

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக அடுத்து அரியந்தாக்க கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.