மாவீரன் வீரப்பன் வீரவணக்க நிகழ்வு-பெரம்பூர் தொகுதி

13

18/10/2019 அன்று காலை மாவீரன் வீரப்பனுக்கு பெரம்பூர் தொகுதி 44 ஆவது வட்டம் திரு.வி.க. தெருவில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.