கப்பலோட்டிய தமிழன் வ_உ_சிதம்பரம் புகழ்_வணக்கம்/தேனி

14

தேனி நாம்_தமிழர்_கட்சி சார்பில் கப்பலோட்டிய தமிழன் வ_உ_சிதம்பரம் திருவுருவசிலைக்கு புகழ்_வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.