பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம்-பக்ரைன் செந்தமிழர் பாசறை

29
பக்ரைன் செந்தமிழர் பாசறையின் சார்பாக 1.3.2019 அன்று புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.