மரக்கன்றுகள் நடும் பணி-புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதி-நாம் தமிழர் கட்சி

18

8-9-2018 அன்று புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதி நரம்பை கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சாற்பாக 100 மண்காக்கும் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது