மாணவர், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து சீமான் கருத்து

67

https://www.youtube.com/watch?v=HsO5pehH0rw