5.5.2016 ரிசிவந்தியம் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

16

5.5.2016 ரிசிவந்தியம் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=iFGm7-M8eN0