12.5.2016 கடலூர் -திருப்பாதிரிப்புலியூர் தேர்தல் பரப்புரை – சீமான் எழுச்சியுரை

20

12.5.2016 கடலூர் -திருப்பாதிரிப்புலியூர் தேர்தல் பரப்புரை – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=wnAr3eXsCpk