பர்கூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

19

8.4.2016 பர்கூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திகிருஷ்ணகிரி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திதிருப்பத்தூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை