சிவகங்கையில் சாராய தொழிற்சாலையை முற்றுகைப் போராட்டம் நடந்தது

5

சிவகங்கையில் 06-07-15 அன்று உடைகுலத்தில் இயங்கும் சாராய தொழிற்சாலையைக் கண்டித்து முற்றுகைப் போராட்டம் நடந்தது.