பெங்களுர் சிறிராமபுரத்தில் கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம்.

19

பெங்களுர் சிறிராமபுரத்தில் கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம்.

இந்த நிகழ்வில் அய்யா பால்நியுமன்,திரு.ராசு,திரு.ஜகன்,திரு.ராஜேந்திரன்,திரு.மணி மற்றும் பலர் கலந்துகொண்டனர்.