மூலக்கடை ஆர்ப்பாட்டம், தந்தை பெரியார் மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் நினைவு

137