தமிழர் பணிப்படை ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் ” சீமான்”(காணொளி இணைப்பு)

26

மலேசியாவில் தமிழர் பணிப்படை பேரணிக்கு பிறகு ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் சீமான் காணொளி இணைப்பு