தமிழன் தொலைக்காட்சி” 11ஆம் ஆண்டு விழா.

28

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஊடகமாக திகழும் தமிழன் தொலைக்காட்சியின் 11 ஆம் ஆண்டு விழா. அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் கலந்து கொண்டார்.