அன்புத்தென்னரசன் இல்லத்தில் பொங்கல் விழா.

14

மாநில பொறுப்பாளர் அன்புத்தென்னரசன் அவர்களின் இல்லத்தில் பொங்கல் விழா. நாம் தமிழர் தோழர்கள் பங்கேற்றார்கள்.