23.06.2012 அன்று மதுரையில் நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு திருவிழா – துண்டறிக்கை இணைப்பு!!

38

கலையை காப்பதும் கலைஞனை காப்பதும் நமது கடமை..

நாம் தமிழர் கலை இலக்கிய பண்பாட்டு திருவிழா..

இடம் :-யு சி பள்ளி திடல் அரசரடி மதுரை
நாள் :- 23.06.2012

தமிழ் கலைகள் நிறைந்த தமிழர் திருவிழா..