முல்லை பெரியார் உரிமை போராட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கோவை,திருப்பூர் மாவட்டங்களில் களமாடியது குறித்து 8.12.11 நாளிதழ்களில் வந்த செய்திகளும் புகைப்படங்களும்

14

முல்லை பெரியார் உரிமை போராட்டத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கோவை,திருப்பூர் மாவட்டங்களில் களமாடியது குறித்து 8.12.11 நாளிதழ்களில் வந்த செய்திகளும் புகைப்படங்களும்.