தமிழ் பெயர் பலகைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்/இருக்கக் கூடாது – இதோ உதாரணங்கள்!!

190
இது போல் இருத்தல் கூடாது:

 

இது போல் இருத்தல் வேண்டும்: