தமிழில் பிறமொழி கலவாது உரையடவேண்டியது ஏன்!! ஒரு சிறுவனின் பேச்சு!!

42

இதோ விஜய் தொலைக்கட்சியில் “தமிழ்பேச்சு” நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறுவன் தமிழில் பிற மொழி கலவாமல் பேசுவதின் அவசியத்தைக் குறித்து ஆற்றிய உரை:

முந்தைய செய்திதமிழ் பெயர் பலகைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்/இருக்கக் கூடாது – இதோ உதாரணங்கள்!!
அடுத்த செய்திதமிழா நீ சிந்தித்துப் பார்!!