தமிழில் பிறமொழி கலவாது உரையடவேண்டியது ஏன்!! ஒரு சிறுவனின் பேச்சு!!

34

இதோ விஜய் தொலைக்கட்சியில் “தமிழ்பேச்சு” நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறுவன் தமிழில் பிற மொழி கலவாமல் பேசுவதின் அவசியத்தைக் குறித்து ஆற்றிய உரை: