தமிழ்மொழி காக்கும் போரினிலே இன்னுயிர் ஈந்த ஈகிகளுக்கு வீரவணக்கம்

19

மொழிப்போர் ஈகியர் நாள் : தமிழ்மொழி காக்கும் போரினிலே இன்னுயிர் ஈந்த ஈகிகளுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி வீரவணக்கம்