சீமான் தேர்தல் பரப்புரை உயர்தர நிழற்படங்கள் [Seeman Election Campaign HD Download]

951

இத்தொகுப்பு வடிவமைப்புகள், கருத்துப்படங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

தொகுப்பு 1: https://drive.google.com/drive/folders/1VkgtezWflTHoQs9dScBIyyLlsZodSVKJ

:தொகுப்பு 2: https://drive.google.com/drive/folders/1wZvuPuLWrwYdeTFSMRHZJMLQIUXbU5ru

https://www.naamtamilar.org/downloads/election-2019/ntk-election-campaign-designs-download.zip

கொடி சின்னம் https://www.naamtamilar.org/downloads/ntk-logo-seeman-thalaivar-print-images.zip

சீமான் 300 https://www.naamtamilar.org/downloads/300-Seeman-Full-HD-Photos-Collection-2018-Download.zip