தலைமை அறிவிப்பு: தாராபுரம் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

12
முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: செங்கல்பட்டு நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்