தலைமை அறிவிப்பு: செங்கல்பட்டு நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

25