தலைமை அறிவிப்பு: கன்னியாகுமரி வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

13

கன்னியாகுமரி வடக்கு மாவட்டம்

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: சோளிங்கர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்