தலைமை அறிவிப்பு: ஊத்தங்கரை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

40

ஊத்தங்கரை தொகுதி

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: தளி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: புதுக்கோட்டை மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்