மே 18, இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி, துண்டறிக்கை [தரவிறக்கம்] Download PSD

1185

மே 18, மாபெரும் இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி, துண்டறிக்கை [தரவிறக்கம்]

A4- துண்டறிக்கை (Right Click -> Save as Image)

6 துண்டு – சுவரொட்டி (Right Click -> Save as Image)

 

மூல கோப்பு:Download PSD File