இனப் படுகொளையாளன் ராஜபக்சே இந்திய வருகையை கண்டித்து பெங்களூருவில் ஆர்ப்பாட்டம்

5

இனப்  படுகொளையாளன் ராஜபக்சே இந்திய வருகையை கண்டித்து பெங்களூருவில் ஆர்ப்பாட்டம்

தேதி : 25.05.2014  , பிறப்பகல் 3 மணிக்கு.

இடம்:  நகர கூடம் (town hall)

தமிழராய் ஒன்று கூடுவோம்.