தலைமை அறிவிப்பு: செய்யூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

72