தலைமை அறிவிப்பு: மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நியமனம்

102

இராம.கோட்டைக்குமார் அவர்கள் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்