தலைமை அறிவிப்பு: புதுக்கோட்டை மண்டலப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

15

துரைபாண்டி அவர்கள் புதுக்கோட்டை மண்டலப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.