தலைமை அறிவிப்பு: தூத்துக்குடி வடக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

3

செயசீலன் அவர்கள் தூத்துக்குடி வடக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்