தலைமை அறிவிப்பு: தூத்துக்குடி தெற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர் நியமனம்

13

இசக்கி துரை அவர்கள் தூத்துக்குடி தெற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்