தலைமை அறிவிப்பு: கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

21

கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்ட

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கன்னியாகுமரி வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கன்னியாகுமரி மண்டலம் & கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்