அறிவிப்பு: ஓசூர் ஆனந்த் – கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து விடுவிப்பு

14

ஓசூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார்.
எனவே கட்சியின் அனைத்துப் பொறுப்பாளர்களும் உறுப்பினர்களும் இவருடன் கட்சி தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவேண்டாம் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்