இலங்கை அரசை கண்டித்தும்,இராணுவ மாநாட்டிற்கு இந்தியா செல்லகூடாது என்பதை வலியுறித்தியும் கண்டன ஆர்ப்பட்டம்.

12

09.08.2014 காலை 10 மணிக்கு இலங்கை அரசை கண்டித்தும்,இராணுவ மாநாட்டிற்கு இந்தியா செல்லகூடாது என்பதை வலியுறித்தியும் கண்டன ஆர்ப்பட்டம்.